INFORMACJE PODAWANE, ZE WZGLĘDU NA ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

FORMULARZ KONTAKTOWY

W formularzu kontaktowym prosimy Cię o pozostawienie informacji, które stanowią Twoje dane osobowe, tj. Twoje imię̨ i nazwisko, nazwę firmy, adres mejlowy, a także opcjonalnie numeru telefonu.

KTO ADMINISTRUJE TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Administratorem podanych przez Ciebie danych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest BillBird S.A. z siedzibą w Krakowie (dane kontaktowe: BillBird S.A., ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, tel. (12) 2933400, www.billbird.pl, dane.osobowe@billbird.pl), dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038732, kapitał zakładowy w wysokości 4.490.368 zł, wpłacony w całości, NIP 676-21-65-116. Dla ułatwienia administrator danych będzie określany dalej jako „BillBird”. BillBird jest równocześnie dostawcą usług płatniczych. Ma do tego uprawnienia jako krajowa instytucja płatnicza na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. BillBird został wpisany do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego (rejestru usług płatniczych) pod numerem IP2/2012.

CZY BILLBIRD POSIADA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

BillBird powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Inspektor Ochrony Danych BillBird S.A. ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, lub pisząc mejla na adres: dane.osobowe@billbird.pl.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE PODANE PRZEZ CIEBIE W FORMULARZU KONTAKTOWYM?

1. Dane osobowe przetwarzamy w celu marketingowym, tj. przesłania informacji o szczegółach oferty

Twoje dane zawarte w formularzu kontaktowym będziemy przetwarzali wyłącznie w celu przesłania szczegółów odnośnie wdrożenia faktur elektronicznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda, jakiej udzieliłeś poprzez swoje działanie, polegające na dobrowolnym pozostawieniu danych osobowych w celu przesłania informacji o wdrożeniu faktur elektronicznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W dowolnym momencie można cofnąć zgodę na przetwarzanie poprzez wysłanie jednoznacznej informacji o jej cofnięciu za pomocą formularza kontaktowego (wpis „cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” w polu „firma”), podając niezbędne dane umożliwiające identyfikacje cofającego zgodę (np. imię i nazwisko oraz adres email lub telefon. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Podane dane osobowe możemy również wykorzystywać w celu prowadzenia analityki i statystyki, obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, związanych z przesłanymi danymi.

Podstawę przetwarzania stanowi również to, że jest ono niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez BillBird jako administratora danych (Artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO), polegające na prowadzeniu badań i analiz odnośnie prowadzonej działalności, atrakcyjności treści na stronie internetowej, zainteresowania produktami oferowanymi przez BillBird, przeciwdziałania oszustwom. W niektórych przypadkach dane mogą nam posłużyć również do obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia. Opierając się na nasz prawnie uzasadniony interes ważymy Twoje interesy i Twoje podstawowe prawa i wolności, które wymagają̨ ochrony danych osobowych.

CZEGO MOŻESZ ŻĄDAĆ OD BILLBIRD W ZAKRESIE DANYCH CIEBIE DOTYCZĄCYCH?

Masz prawo do żądania od BillBird dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania sprostowania tych danych, które są̨ nieprawidłowe, prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wycofania zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz również prawo do bycia zawiadomionym o naruszeniu ochrony Twoich danych osobowych, jeżeli powoduje to wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw lub wolności. Wymienione uprawnienia będą̨ realizowane w zgodzie z wymogami prawa, w tym przepisami RODO, przy czym zauważ, że zawsze będziemy musieli uwzględnić również nasze uprawnienia i obowiązki jako administratora w zakresie przechowywania (retencji) danych, w szczególności na potrzeby ochrony przed roszczeniami, dochodzenia roszczeń oraz przeciwdziałania oszustwom.

W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień możesz zgłosić się̨ do BillBird lub przesłać wniosek na adres BillBird listownie lub mejlem. Dane kontaktowe są podane na początku informacji.

JAK DŁUGO BILLBIRD PRZETWARZA TWOJE DANE?

Twoje dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończyliśmy z Tobą relacje związane ze świadczonymi usługami, złożonym za pośrednictwem formularza zapytaniem, obowiązującą umową lub w którym przeprowadziliśmy ostatnią Twoją transakcję lub do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin nastąpi później.

CZY MOŻESZ SIĘ NA NAS POSKARŻYĆ?

Możesz wnieść skargę̨ do organu nadzorczego, który ma charakter niezależny i który monitoruje stosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych w celu ochrony Twoich podstawowych praw i wolności w związku z przetwarzaniem oraz ułatwianiem swobodnego przepływu danych osobowych w Unii Europejskiej. Obecnie takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez nich nie jest możliwe skontaktowanie się w celu przedstawienia szczegółów wdrożenia systemu faktur elektronicznych.

CZY TRZEBA COŚ JESZCZE DODAĆ?

Nie przekażemy Twoich danych do państwa trzeciego, czyli państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane nie posłużą̨ również do podejmowania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

BEZPIECZEŃSTWO

Zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa logowania wymaga przestrzegania kliku podstawowych zasad:

  • upewnij się, że adres strony zaczyna się od https
  • sprawdź czy w oknie przeglądarki znajduje się ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane
  • kończąc pracę używaj przycisku "wyloguj"
  • zwracaj uwagę na komunikaty przeglądarki
  • w przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami alert@mojerachunki.pl
Przypominamy, że podczas kontaktu telefonicznego nasi pracownicy nigdy nie proszą o podanie hasła do systemu.


AKTUALNOŚCI
Przerwa konserwacyjna 08.05.2016
25-04-2016
Informujemy o przerwie technicznej w dniu 8 maja (niedziela) od godziny 9 do 17. Portal będzie w tym czasie niedostępny.